V Szkoła Wiosenna Psychologii Ewolucyjnej

LINK DO WYDARZENIA NA FACEBOOKU

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji zapraszają studentów i doktorantów na V Szkołę Wiosenną Psychologii Ewolucyjnej.

Zajęcia odbędą się w terminie 4 – 6 maja (piątek – niedziela) w miejscowości Głuchołazy.

Temat przewodni tegorocznej Szkoły: „Między kulturą a ewolucją”

Szkoła Wiosenna Psychologii Ewolucyjnej jest wydarzeniem edukacyjnym o charakterze interdyscyplinarnym, zaadresowanym zarówno do studentów jak i doktorantów. Zapraszamy przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki, którzy są zainteresowani perspektywą ewolucyjną w badaniach nad ludzkim zachowaniem. Tegoroczna Szkoła skupiać się będzie wokół zagadnień psychologicznych związanych z kulturą i ewolucją. Warsztaty i wykłady odbywać się będą w hotelu Aspen, w Głuchołazach.

Misją Szkoły jest wspieranie i rozwijanie młodych badaczy, oraz popularyzacja perspektywy ewolucyjnej w badaniu ludzkiego zachowania. Ponadto Szkoła pełni rolę platformy integracyjnej, która pozwala młodym badaczom na nawiązywanie współpracy badawczej z innymi uczestnikami i zaproszonymi naukowcami. Osobom myślącym o doktoracie, szkoła daje też możliwość zapoznania się z potencjalnymi promotorami prac doktorskich.

Tematy warsztatów

Warsztat: Jak uprawiać psychologię (też między-kulturową i ewolucyjną)? Oczywiście more geometrico! Część 1: miara znaczenia, Część 2: znaczenie miar
dr hab. prof. UKSW, Jan Cieciuch

Warsztat: Wybrane metody psychofizjologiczne i obserwacyjne w badaniach nad emocjami
dr hab. Łukasz D. Kaczmarek

Warsztat: Kreatywne wymyślanie tematów badawczych
dr Agnieszka Sorokowska

Wykład: Dlaczego ewolucjoniści powinni badać zjawiska kulturowe
dr hab. prof. UWr Piotr Sorokowski

Wykład: Ewolucyjne myślenie w badaniach kulturowych
dr Martin Lang

Warsztat: Tworzenie projektów badawczych w praktyce
P. Sorokowski, J. Cieciuch, Ł.D. Kaczmarek, A. Sorokowska

Koszt

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Koszty dotyczyć będą jedynie pobytu uczestników w Głuchołazach, w hotelu Aspen: 340 zł z wyżywieniem (płatne na miejscu).
Z jakichkolwiek kosztów (poza biletem na pociąg Wrocław-Nysa) zwolnieni są studenci i doktoranci Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr (w tym Instytutu Psychologii UWr.).

Zgłoszenia

Podstawą do przyjęcia uczestników jest nadesłanie abstraktu zawierającego pomysł na badanie empiryczne z zakresu psychologii ewolucyjnej (do 300 słów). Abstrakty można nadsyłać do dnia 8. kwietnia na adres szkolaewolucyjna@gmail.com. Ewentualne pytania dotyczące abstraktów można kierować pod ten sam adres.
Zachęcamy do uczestnictwa w warsztatach osoby zajmujące się różnorodną tematyką badawcza. Osoby niezaznajomione z tematyką psychologii ewolucyjnej zachęcamy jednak do przeczytania (przed wysłaniem abstraktu) książki D.Bussa pt „Psychologia Ewolucyjna”. Opisy badań nie muszą być szczegółowe. Podczas warsztatów będzie można skonsultować projekt z ekspertami i wspólnie z nimi dopracować szczegóły.
Liczba miejsc jest ograniczona. Astrakty są anonimowo recenzowane. W przypadku zbyt wysokiej liczby chętnych, o przyjęciu na warsztaty zdecyduje ocena zaproponowanego projektu badawczego.

Prowadzący zajęcia

dr hab. prof. UKSW, Jan Cieciuch zajmuje się szeroko rozumianą psychologią osobowości. W badaniach trzyma się empirycznego gruntu, ale wędruje w kierunku teoretycznych syntez. Jest autorem lub współautorem ponad 100 prac naukowych, z czego połowa to artykuły w czasopismach z Impact Factor, cytowane ponad 2000 razy. Ostatnio opuścił na chwilę świat idei i został Dyrektorem Instytutu Psychologii UKSW (z poetyckiego opisu autora).
https://scholar.google.pl/citations?user=U-_1pMYAAAAJ&hl=pl&oi=ao

dr hab. Łukasz D. Kaczmarek. Kierownik Zakładu Psychologii Społecznej oraz kierownik Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Prowadzi badania z obszaru psychologii pozytywnej, psychologii zdrowia i psychofizjologii. Autor kilkunastu tekstów z listy JCR. Laureat nagród Pozytyw 2014 i 2016 za najlepsze publikacje naukowe z obszaru psychologii pozytywnej przyznawane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej.
https://scholar.google.pl/citations?user=otoiwcEAAAAJ&hl=pl&oi=ao

dr Martin Lang jest absolwentem Religioznawstwa na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, obecnie jest zatrudniony jako postdoc na wydziale Biologii Ewolucyjnej Człowieka na Uniwersytecie Harvarda. W ramach pracy naukowej prowadzi badania na takie tematy jak: wpływ muzyki i synchronizacji na współpracę międzyludzką, rola rytuałów w promowaniu uczciwości oraz relacje między zachowaniami rytualnymi a lękiem. Jego artykuły były publikowane między innymi w czasopismach: Biological Psychology, Current Biology oraz Cognitive Science.
https://scholar.google.com/citations?user=xMQTDugAAAAJ&hl=en

dr Agnieszka Sorokowska jest kierownikiem Pracowni Badań nad Węchem i Smakiem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka 70 prac w czasopismach z listy JCR, laureatka wielu nagród o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, w tym Linda Mealey Award nadanej przez International Society for Human Ethology oraz nagrody naukowej im. Jana Strzałko przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji.
https://scholar.google.pl/citations?user=RqNAcx0AAAAJ&hl=pl&oi=ao\

dr hab. prof. UWr Piotr Sorokowski jest dyrektorem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi badania w zakresie kulturowych i ewolucyjnych aspektów funkcjonowania człowieka. Opublikował prawie 100 prac naukowych, w tym w takich czasopismach naukowych jak Nature, Evolution and Human Behavior, Journal of Cross-Cultural Psychology
https://scholar.google.pl/citations?user=Fb4av6oAAAAJ&hl=pl

kontakt: szkolaewolucyjna@gmail.com

Organizatorzy:
dr hab. Piotr Sorokowski, Agata Groyecka, Michał Misiak